Wijblijven kansen creëren

Waar we mogelijkheden zien, wil BEERSEplus kansen bieden op zoveel mogelijk terreinen. Zo blijven we werk maken van tewerkstelling, want dit is de hoeksteen van stabiliteit in een gemeente. Belangrijk element hierbij is duurzaamheid. Alle mogelijke faciliteiten die werkgelegenheid stimuleren moeten overwogen en uitgebouwd worden. Van industriegrond tot windenergie tot het aantrekken van uitzendbureaus en consultants. Ondernemen stopt niet bij de extra 800 arbeidsplaatsen die reeds gecreëerd werden.

BEERSEplus wil kansen bieden in het bestrijden van armoede. Met het inzetten van een armoedeambtenaar en het ondersteunen van efficiënte lokale initiatieven, willen we alle vormen van armoede helpen bestrijden.

Kansen creëren vraagt ook betrokkenheid. Met het recent opgezette project Den hout 2040 willen we zoeken naar een hedendaagse invulling voor de site aan brug 6. Door het opzetten van een samenwerking tussen burgers en ontwikkelaars, willen we een nieuwe aangename woonomgeving uitbouwen. Een omgeving die plaats biedt aan comfortabel leven, winkelen, rusten en vertoeven.

Kansen bieden houdt ook in dat we verbetering stimuleren. Hier biedt de verhuis van het jeugdhuis naar het cultuurcentrum nieuwe mogelijkheden in planning en organisatie van zowel jeugdhuis Korridor als GC Heilaar.

Meer investeringen in fiets -en voetpaden

In de volgende bestuursperiode willen wij nadenken over een meerjarenplan over de mobiliteitsinfrastructuur in ons dorp. Met andere woorden willen wij een plan uitwerken om zo veel mogelijk voet -en fietspaden te renoveren en veiliger in te richten in combinatie met wegenwerken.

Zo willen we meer investeren in fietsostrades, veilige fietspaden voor woon -en werkverkeer maar ook fietspaden voor recreatief en toeristisch gebruik. Waar nodig gaan we ook investeren in beveiligde en afgeschermde fietsenstallingen en in laadpalen voor elektrische fietsen.

Optimalisatie bedrijventerreinen

Om de bereikbaarheid en vindbaarheid van onze bedrijven te vergroten willen we de volgende jaren terug meer investeren in duidelijke signalisatie voor onze bedrijventerreinen.

Daarnaast willen we ook investeren in het systeem van deelfietsen op onze industrieterreinen. Op deze manier willen wij werknemers stimuleren om sneller met het openbaar vervoer naar het werk te komen, Het laatste stuk van de route kan dan met een deelfiets gereden worden. Daarnaast kunnen de deelfietsen ook een stimulans zijn voor werknemers uit de industrieterreinen om het dorpscentrum van Beerse te bezoeken voor een lunch, inkopen,enz…

Cocreatie/participatie

De volgende jaren willen wij nog meer investeren in samenwerkingen met onze burgers. Zo willen wij het principe van een burgerbegroting uitbreiden na een testproject in de wijkraad. De wijkraad heeft de afgelopen periode op eigen initiatief 50.000 euro mogen investeren in de verschillende wijken. Zo kregen verschillende wijken een eigen elektriciteitskast, werd er geïnvesteerd in nieuwe aanplakborden, nieuwe tenten voor het wintervuur (kerstboomverbranding) en warmtepaddenstoelen. Na een positieve evaluatie willen wij dit project van burgerbegrotingen verder uitbreiden en verdiepen.

Daarnaast willen wij een wijktoets bij nieuwe projecten. Met andere woorden willen wij structureel met wijken en buurten in overleg gaan wanneer er grote (infrastructuur)werken gebeuren in hun omgeving.

Daarnaast willen wij een wijktoets bij nieuwe projecten. Met andere woorden willen wij structureel met wijken en buurten in overleg gaan wanneer er grote (infrastructuur)werken gebeuren in hun omgeving.

Sturende subsidies naar synergie

In de toekomst willen wij de investeringssubsidies voor verenigingen in Beerse herschrijven. Zo zal er meer nadruk op samenwerkingen zijn in het nieuwe subsidiesysteem. Hoe meer verenigingen samen de stap zetten om te investeren in bijvoorbeeld een nieuwbouw, hoe meer wij als gemeente kunnen en willen tussenkomen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe kantine met voetbalclub KFC Lentezon en tafeltennisclub TTK Beerse die samen een nieuwbouw gaan zetten met een gedeelde ruimte.

Huisvesting Duivenbond in lokalen KFC Lentezon

Nadat KFC Lentezon en Tafeltennisclub TTTK Beerse hun nieuwe plek hebben ingenomen,  zouden we de oude kantine van Lentezon graag ter beschikking stellen van de Duivenbond(en) in Beerse.

Op de nieuwe locaties willen wij over de jaren heen ook de andere duivenbonden op vrijwillige basis in Beerse centraliseren. Op deze manier creëren wij het kader zodat we nog jaren de traditie van de duivenmelker en de duivensport in Beerse kunnen behouden.

uden.

Vergader-en receptiemogelijkheden ter beschikking stellen

In de toekomst willen wij meer verenigingen, burgers en bedrijven gebruik laten maken van de gemeentelijke infrastructuur. Dit kan zijn voor het organiseren van vergaderingen, recepties, seminaries, bedrijfsbijeenkomsten of een feest. Zo zullen er bijvoorbeeld in het nieuwe dienstencentrum meer lokalen beschikbaar zijn voor verenigingen. Zowel vergader- als crea-lokalen. Verder willen we het bestaande aanbod beter gebruiken zoals de locaties van de Ontmoeting, de Pegger en ’t Beerke.

Gezond financieel beleid verderzetten om te kunnen blijven investeren

Met veel trots kunnen we 6 jaren op rij positieve cijfers voorleggen: .De geconsolideerde schuld van gemeente, OCMW en AGB is momenteel maar liefst 35% lager dan op het einde van de vorige legislatuur. Eind 2012 was er nog een tekort op de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.

Tegen het einde van de periode 2013-2020 zal er 33 miljoen euro geïnvesteerd zijn in Beerse, terwijl de schuld op het niveau van 2012 blijft. Meer dan 400 (!) acties werden in de periode 2013- 2018 al ondernomen om als een goede huisvader dit mooie resultaat te bekomen EN te behouden.

In de volgende jaren zouden wij graag dit beleid verder zetten.

<<meer informatie>> 

Realisaties en lopende projecten.

#wijblijven kansen creëren, één van onze zes boeiende programmapunten. Binnen dit thema realiseerden we al verschillende acties. Deze kan je nalezen in het archief van onze website.