Wijblijven bruggen bouwen

Wijblijven bruggen bouwen, zowel letterlijk en figuurlijk. Letterlijk wil BEERSEplus een brug bouwen voor de oeververbinding voor de ontsluiting van de westrand. Figuurlijk wil BEERSEplus een brug slaan tussen ons als overheid, onze inwoners, het bedrijfsleven en de verenigingen.

Westrand

De ontsluiting van de industrieterreinen in Beerse door een “ringweg” via een vaste oeververbinding met een herinrichting van de Steenbakkersdam, Polendam, Rijkevorselse weg, geknikte weg en Nieuwe Dreef. Over het ganse traject zullen ook vrijliggende fietspaden worden voorzien. De bedoeling van dit project is op lange termijn het zwaar verkeer uit het centrum en Den Hout te weren. Meer informatie <<link op site>>

Verkeersveilige centra in Beerse

Verkeersveilige centra

Naast een permanente oeververbinding die het zwaar verkeer moet weren uit onze dorpscentra willen wij ons huidige beleid verder zetten. Dit door na te denken hoe wij de veiligheid van de zwakke weggebruikers kunnen verbeteren. Enkele voorbeelden kunnen zijn: vrijliggende fiets -en voetpaden, verkeersremmers en trajectcontrole om de maximum snelheid  voor automobilisten af te dwingen. Maar de veiligheid kan ook verhoogd worden via sensibilisering en verkeerslessen voor weggebruikers. 

 

Project Jeugdterreinen/Don Bosco

In samenwerking met de dekenij, Don Bosco en De Kerkfabriek starten we een project om de jeugdterreinen waar nu de jeugdbewegingen gevestigd zijn te verbinden met speelplein Don Bosco. We willen deze terreinen ook op een duurzame en veilige manier ontsluiten met aandacht voor trage verbindingen. Dit zal in de toekomst kunnen via de parking van Aldi met o.a. een Kiss en Ride zone. Hierdoor kan de Dekenij/Don Bosco en de Kerkraad de percelen aan de Vrijwilligersstraat & Schoolstraat ontwikkelen. De kerkraad zal hierbij kiezen voor een sociaal project. Daarnaast willen wij als gemeente verder gaan investeren in de lokalen van onze jeugdbewegingen. 

Stadsregionaal Plan duurzame energie

In samenwerking met de stadsregio Turnhout willen wij ons verder engageren voor hernieuwbare energie. De plaatsing van nieuwe windmolens in onze gemeente is voor BEERSEplus geen taboe. Hierbij willen wij wel kiezen voor locaties waar zo weinig mogelijk mensen last ondervinden van de windmolens. Hiervoor kijken wij naar de industrieterreinen aan de kanaalzone en het IOK-containerpark op de grens met Merksplas. 

Verder willen wij onze schouders zetten onder een stadsregionaal warmteplan. Hierbij willen wij warmtenetten op basis van diepe geothermie of restwarmte van de industrie in onze regio linken aan nieuwe verkavelingen. 

Kernversterking in Beerse dankzij BEERSEplus

Kernversterking

In de afgelopen periode ondernam BEERSEplus al diverse acties om onze dorpscentra te versterken. Deze ingeslagen weg willen wij de volgende jaren verder bewandelen. Hierbij zal het nieuw te bouwen dienstencentrum een belangrijke rol spelen. Door het nieuwe dienstencentrum centraliseren wij de diverse diensten die verspreid zijn over onze gemeente in één loket voor de burger en dit in het centrum van Beerse. Daarnaast zullen de bibliotheek, onze musea, de politie en een kinderopvang allemaal gecentraliseerd worden in deze nieuwbouw, met toegang tot een groter,  aaneengesloten park met meer beleving en een betere toegankelijkheid.

Via wandelpaden, trage verbindingen en deelfietsen willen wij werknemers uit de industrieterreinen stimuleren om ook het dorpscentrum van Beerse te bezoeken voor een lunch, inkopen, een seminarie, enz….

Voor de panden in het centrum willen wij een stimulerend beleid voeren met premies om leegstand bestrijden. Daarnaast geloven wij ook dat we verder in de Lindelaan moeten investeren om onze kern te versterken.

Versterking van Vlimmeren door BEERSEplus

Versterking van het dorpscentrum van Vlimmeren

BEERSEplus wil de volgende jaren blijven investeren in het dorpscentrum van Vlimmeren. Op dit moment is er in Vlimmeren nood aan woongelegenheid voor ouderen met indien nodig gepaste zorg. Jonge gezinnen, éénoudergezinnen, alleenstaanden en senioren moeten ook in Vlimmeren kans krijgen tot levenslang wonen. In combinatie met een opwaardering van het culturele aanbod en de infrastructuur voor onze verenigingen in Vlimmeren, is dit voor BEERSEplus een overduidelijke noodzaak. Verder willen wij Vlimmerlee upgraden als publieke ruimte, uiteraard rekening houdend met de noden van oa de Worstenfeesten;

Verdere uitbouw van de Stadsregio Turnhout

BEERSEplus gelooft in de kracht van samenwerking. De laatste jaren is BEERSEplus een kartrekker op het niveau van de stadsregio.en zijn we steeds op zoek naar samenwerkingen en ondersteuning voor onze gemeentelijke diensten. Zo ondersteunt de stadsregio het kern versterkend beleid in Beerse, ondersteunen de diensten van de stadsregio het project Den Hout 2040 en het project voor de Westrand. Voor de stadsregio zien wij nog verschillende mogelijkheden om nog meer samen te werken rond cultuur, de bibliotheken, mobiliteit, groene energie, toerisme en vrije tijd. Stadsregio Turnhout is een volwaardig alternatief voor fusies waar we voluit samenwerken op vlak van beleid, mensen en middelen, maar waar beslissingen genomen worden in de deelnemende gemeentes.

Beerse groter gewicht binnen politie-en brandweerzone

BEERSEplus wil, het veiligheidsbeleid in onze gemeente versterken. Wij willen het werkelijke gewicht en grootte van onze gemeente gebruiken binnen de politiezone Turnhout en brandweerzone Taxandria. In beide zones zijn wij respectievelijk de tweede en derde grootste betaler. Daarom geloven wij ook dat de return evenredig mag zijn aan de financiële input. 

Daarnaast vragen wij meer respect en erkenning voor het vrijwilligerskorps van de brandweerpost in Beerse

Realisaties en lopende projecten.

#wijblijven bruggen bouwen, één van onze zes boeiende programmapunten. Binnen dit thema realiseerden we al verschillende acties. Deze kan je nalezen in het archief van onze website.