Wijblijven zorgen voor jong en oud

Een dorp waar zowel jongeren als senioren zich thuis kunnen voelen is voor BEERSEplus enorm belangrijk.Dit wil BEERSEplus doen door kwalitatieve open ruimte te voorzien. Een volwaardig aanbod voor jongeren uit te werken, met een focus voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en een ouderenaanbod dat aansluit bij de ouderen van vandaag. BEERSEplus wil de volgende jaren investeren in een zorgcampus in de Boudewijnstraat en meer inzetten op levensbestendig wonen.

Beerseplus gaat voor kwalitatieve open ruimte creëren

Kwalitatieve open ruimte creëren

Naast een heringericht belevingspark in het centrum van Beerse naast het nieuwe dienstencentrum willen wij ook op andere locaties investeren in kwalitatieve open ruimte in het groen. Op Den Hout willen wij werk maken van een kanaalbos op de huidige locatie van de winkel van bouwhandel Roefs. We willen meer investeren in het openstellen en toegankelijk maken van de openbare natuurdomeinen zoals de Eksterheide of de Blakheide.

Verder willen we ook werk maken van een kwalitatief netwerk aan wandelpaden rond de Laakvalei die recht door het centrum van Beerse loopt. Op deze manier willen we diverse groene longen in het hart van Beerse door het centrum via trage verbindingen met elkaar verbinden.

Beerseplus wil werken aan betaalbaar wonen voor jong en oud

Kwalitatief wonen voor jong en oud in Beerse

Beerse moet een goede gemeente zijn om te wonen. Hier willen wij zoveel mogelijk houden met de diverse gezinsvormen in onze samenleving. Er moet woonruimte zijn voor zowel jonge startende gezinnen, alleenstaande, als senioren die op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving willen wonen. Daarom willen wij in het ruimtelijk beleid inzetten op levenslang wonen. Hiervoor is nodig dat in nieuwe grote projecten rond ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met een gezonde mix van woningen voor de demografische ontwikkelingen van een buurt of wijk. Maar ook dat er voldoende woningen zijn voor kansengroepen in onze samenleving. Dit volgens de principes van het project Den Hout 2040.

In Vlimmeren denken wij concreet dat er meer ruimte moet voorzien worden voor assistentiewoningen en serviceflats. Op dit moment zijn er weinig tot geen mogelijkheden om op je oude dag in Vlimmeren te blijven wanneer je zwaar zorgbehoevend bent.

Beerseplus wil werk maken van een zorgcampus in de gemeente Beerse

Een zorgcampus in Beerse

In de volgende jaren willen wij nadenken over, en investeren in een zorgcampus rond het woon-zorgcentrum in het centrum. Hiervoor willen we de locatie van de Jan Vaertenacademie mee gaan betrekken in een grotere zorgcampus. Daarvoor kijken we naar publiek-private samenwerkingen. Verder zal het huidige Sociaal Huis verhuurd kunnen worden aan  bedrijven/organisaties actief in de zorgsector. Aan deze zorgcampus kunnen ook diverse andere diensten gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld een kinderopvang, ..etc.

Hiervoor zal de Jan Vaertenacademie en de andere organisaties in dit gebouw een nieuwe locatie moeten krijgen. Hiervoor willen wij met de betreffende organisaties in gesprek gaan om hen een betere en moderne locatie, dan de huidige aan te bieden.

Beerseplus wil werk maken van een verdieping van het aanbod voor jongeren 12 tot 18 jaar

Aanbod 12-18 verdiepen

Op dit moment is er maar een klein aanbod voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. BEERSEplus wil de jeugddienst dan ook versterken om ook voor deze jongeren een uitgebreider aanbod te voorzien. Hiervoor willen we ook samenwerken met de jeugdhuizen en de jeugdorganisaties in Beerse.

Aanbod 55+ verruimen

Naast het aanbod voor jongeren tussen 12 en 18 jaar willen we het gemeentelijk aanbod voor onze senioren, 55plussers uitbreiden. Hiervoor willen we samen met de ouderen, de seniorenraad en de diverse ouderenverenigingen in Beerse bekijken waar we het aanbod kunnen versterken en uitbreiden.

Beerseplus legt steeds hun oor te luisteren bij de participatieraden

Participatie via kindergemeenteraad , jeugdraad en seniorenraad

Via diverse raden willen wij meer participatie bekomen van onze burgers. Verschillende leeftijdsgroepen hebben verschillende behoeften. Daarom vinden we het belangrijk om onze oren permanent te luister te leggen bij deze adviesraden en hun adviezen ten harte te nemen. 

Nieuw is dat wij willen starten met een kindergemeenteraad om ook de jongste inwoners bij het beleid van onze gemeente te betrekken. 

Beerseplus wil investeren in moderne en verkeersveilige scholen in Beerse

Moderne scholencampussen ( 3 ) in een veilige omgeving

De volgende jaren willen wij bekijken hoe we onze scholen meer kunnen centraliseren in campussen ingedeeld in zorgbehoeften (buitengewoon onderwijs) en in leeftijden. Op deze manier willen wij het versnipperde aanbod en het dure onderhoud van de diverse kleine scholen in ons dorp tegen gaan.

Wanneer we kiezen voor grotere schoolcampussen willen wij fors investeren in de verkeersveiligheid van deze schoolomgevingen. Door leeftijden te centraliseren op één campus kunnen we naast het bestaande wettelijke aanbod ook een nieuw extra vrijblijvend aanbod voorzien zoals STEM of taalklassen op woensdagnamiddag.

Zeer concreet zou het op lange termijn kunnen gaan over 3 campussen, één in de Albertstraat, één in de Schoolstraat en een zorgonderwijscampus in de oude VITO school aan de Antwerpse steenweg.

Zeer concreet gaat het op korte termijn tot de samensmelting van de twee GIBLO-vestigingen,  en willen we nadenken over verdere samenwerking tussen de beide centrumscholen Singel en BAB. Op middellange termijn nemen we ook de herlocalisatie van de Jan Vaertenacademie hierin mee.

BEErseplus wil een lokaal beleid rond geestelijke gezondheiszorg

Geestelijke gezondheidszorg opnemen in Zorgaanbod

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorg, en dat is terecht. BEERSEplus stelt vast dat er in Beerse nog  maar weinig mogelijkheden zijn voor de eerstelijnshulp in geestelijke gezondheidszorg

Ouderenbeleid dat ook gericht is op de actieve senior met moderne draai.

Ouderen zijn voor BEERSEplus een zeer belangrijke doelgroep en gesprekspartner. Zo willen we de volgende jaren investeren in een beleid op maat dat aansluit bij de behoefte en verwachtingen van deze steeds groeiende groep in de samenleving.

Hierop willen we ons verder inzetten in Beerse, zo moeten er meer zitbanken komen, met een leuning. Een rechtstreekse busverbinding vanaf het centrum van Beerse naar de twee ziekenhuizen in Turnhout is ook een absoluut speerpunt.

Daarnaast willen we in Beerse een platform of een databank voorzien voor ouderen die graag hun talenten ter beschikking stellen van de samenleving, dit zou kunnen in de vorm van een talententinder.( zie best practice Aarschot )

Realisaties en lopende projecten.

#wijblijven zorgen voor jong en oud, één van onze zes boeiende programmapunten. Binnen dit thema realiseerden we al verschillende acties. Deze kan je nalezen in het archief van onze website.