Beerse gaat met de stadsregio Turnhout voor veiliger verkeer

By jeroen|februari 24, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijvenbruggenbouwen|

Op 23 februari, ondertekende de vier gemeenten van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar geven hiermee een duidelijk signaal zich samen actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.

Foto met de stadsregio, na de ondertekening van het SAVE – Charter

Verkeersveiligheid

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werken intensief samen. Op vlak van mobiliteit geeft één stadsregionaal mobiliteitsplan richting aan het beleid. Over de gemeentegrenzen heen worden verkeerveiligheidsacties opgezet, zoals het project Route2School waarbij stadsregionaal ingezet wordt op veilige routes naar school. In elke gemeente worden bovendien eigen acties genomen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Voorbeelden hiervan zijn het veiliger maken van schoolomgevingen, aanleg van fietsstraten en fietsdoorsteken, opleggen van snelheidsbeperkingen, etc. Beerse krijgt de begeleiding van OVK om stadsregionaal een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dat actieplan worden de acties omschreven die de gemeenten willen realiseren in functie van de zeven SAVE-doelstellingen

Een voorbeeld van de verkeerssituatie veiliger maken, zijn de werken aan de kappelstraat en de schransdriesstraat. Dit kruispunt staat in onze gemeente bekkend als gevaarlijk.  Concreet zullen de fietsers niet meer de straat op moeten als ze het kruispunt oversteken en komen er verkeerslichten om de situatie nog veiliger te maken. Andere voorbeelden zijn de tonnage beperkingen in de dorpskern van Beerse en het fietspad op de Lilsedijk – Dirk Proost – schepen van openbare werken en mobiliteit

Achtergrond

Ouders van verongelukte kinderen (OVK) wenst nu ook de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wenst OVK steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, zodat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

Door de ondertekening van het charter gaat Beerse het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Heeft de gemeente na uitvoering van een actieplan bewezen dat ze een actieve bijdrage geleverd heeft tot de verhoging van de verkeersveiligheid, dan ontvangt ze het SAVE-label. In het hele proces zal de gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK.

Ook RTV geeft aandacht aan het thema verkeersveiligheid in Beerse. Hierbij is er veel aandacht voor de genomen en toekomstige acties van het afgelopen jaar.

Het integrale SAVE-Charter kan je hier ook nog eens nalezen

Het volledige save charter

Wij (Beerse) verklaren dat onze gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze stad/gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  • Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
  • Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
  • Die gevaarlijke punten systematisch aanpakken.
 2. De implementatie van het STOP-principe.
  • Bij alle infrastructuurwerken.
  • Bij elke mobiliteitsbeslissing.
  • In het beleid van de gemeente.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
  • Die plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
  • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  • Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
  • Permanent communiceren over het waarom van de acties.
  • De strijd aangaan met weekendongevallen.
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
  • Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
  • De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOPprincipe.
  • Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  • Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
  • Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
  • Een actief communicatiebeleid voeren.
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.
  • Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
  • Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
  • De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.
Share this Post: