Bewoners zullen betrokken worden in de bouw van windmolens in Beerse!

By jeroen|oktober 10, 2017|wijblijvenbruggenbouwen|

Eind 2015 waren er plannen voor op Beerse-Zuid 5 windmolens te plaatsen. Deze aanvraag werd door het gemeentebestuur van Beerse verworpen. Ondertussen zijn er plannen voor een nieuwe aanvraag voor de plaatsing van 2 windmolens op Beerse-Zuid. Voor BEERSEplus blijven de argumenten waarop wij de vorige aanvraag negatief adviseerde het ijkpunt wanneer de nieuwe aanvraag binnenkomt bij de gemeente. 

De criteria waarop onze schepenen in het college zich zullen baseren bij elke aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van windmolens zijn dan ook de volgende

  1. Hoe groot is de druk naar de omgeving bij het plaatsen van de aangevraagde windmolens
  2. Worden buurtbewoners op een degelijke manier betrokken bij de aanvraag. Dit zowel vooraf als tijdens de procedure van de aanvraag.
  3. Burgers moeten ook financieel kunnen participeren in het project. Dit bijvoorbeeld door een burgercoöperatie.

Dossier Beerse Zuid

Na de negatieve advisering van 2015 is er blijven en volgehouden overleg geweest tussen de gemeente, de provincie Antwerpen en de W-kracht. Vanuit dit overleg is een compromis voorstel uitgewerkt voor de bouw van 2 windmolens op Beerse Zuid. Namenlijk de meest westelijke die op het industriegebied Beerse-Zuid waren ingepland.

Overlegmomenten en participatie met onze burgers zijn belangrijk!

In het kader van burgerparticipatie en goed overleg werd er een eerste informatieavond georganiseerd op 12 september 2017 door de gemeente en gouverneur Cathy Berx. Op deze informatiesessie waren alle wijkverantwoordelijken, de milieuraad, de actiegroep Tegenwind en het energieteam uitgenodigd. Uiteindelijk waren er een 45-tal geïnteresseerde die kwamen luisteren naar de uiteenzetting van de gouverneur. Belangrijk voor ons is dat de burgers uit onze gemeente de eerste keer een kans kregen, en ook grepen om hun vragen en opmerkingen omtrent dit compromisvoorstel te formuleren. Eens de aanvraag officieel ingediend is, volgt een openbaar onderzoek waar iedereen kan aan deelnemen.

Gouverneur Cathy Berx gaf op 12 september 2017 meer uitleg over de doelstellingen van de Vlaamse overheid omtrent groene energie en haar eigen visie op windenergie in de provincie Antwerpen

Lange termijnvisie

Binnen het kader dat Bart Tommelein, Vlaams minister voor energie, vooropstelt zijn er nog 280 windmolens te bouwen in Vlaanderen tegen 2020. In Beerse zijn het industrieterrein Beerse-Zuid en de kanaalzone door de provinciale screening windturbines als mogelijk interessant gebied ingekleurd in 2010. Vanuit BEERSEplus verwachten wij dat er in de toekomst dan ook concrete aanvragen zullen zijn uit deze gebieden om windturbines te bouwen.

Om te voorkomen dat de volgende aanvragen “koud bij ons binnen komen” zal ik er vanuit mijn bevoegdheid ruimte ordening op toezien dat het proces steeds correct verloopt en dat buurtbewoners en andere belanghebbende tijdig in het proces betrokken worden. iedere windmolen moet door de vergunningaanvrager verdiend worden! aldus schepen Stefan Poortmans, bevoegd o.a. voor ruimtelijke ordening, industrie en stedenbouw

Share this Post: