Beerse financieel kerngezond!

By jeroen|september 30, 2017|wijblijvenbruggenbouwen|

Begin juni werden de rekeningen uit het jaar 2016 van gemeente, OCMW en het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) voorgelegd aan de verschillende bestuursraden. Naar jaarlijkse gewoonte is dat hét moment om even stil te staan bij de financiële toestand van onze gemeente, OCMW en AGB. Dit positieve nieuws willen wij graag nog met jullie delen! 

Met een overschot van ongeveer €4.000.000 op de werkingskosten is uw belastingsgeld in goede handen bij Schepen Hans Woestenborghs

Ook dit jaar werden, naast de individuele rekeningen, de resultaten van OCMW, gemeente en AGB samengevoegd tot een gezamenlijk resultaat. Volledig in de geest van onze missie ‘één organisatie, één visie’ geeft dit een globaal beeld van de financiële toestand van Buitengewoon Beerse. Om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, wordt volop gezocht naar synergiën en samenwerking tussen verschillende diensten binnen en buiten onze organisatie.

De investeringen die gerealiseerd worden door OCMW, AGB en gemeente werden ook in 2016 gefinancierd door het gebruik van eigen middelen. De gemeente treedt hier op als ‘centrale bankier’: aan het AGB worden leningen toegestaan, het OCMW ontvangt investeringstoelagen om de investeringsprojecten te realiseren. Op die manier hebben we niet alleen een duidelijk zicht op de globale evolutie van kosten en opbrengsten, maar kunnen we ook het geld- en schuldbeheer beter opvolgen en verder optimaliseren.

De gezamenlijke rekeningen konden afgesloten worden met een positief resultaat op kasbasis van 5 988 013 euro en een positieve autofinancieringsmarge (= het financiële draagvlak) van 1 390 097 euro. Sinds de invoering op 1 januari 2014 van het BBC, de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus, zijn dat de twee graadmeters om de financiële gezondheid van de gemeente te beoordelen.  Dat positieve resultaat betekent dat de inkomsten uit exploitatie volstonden om de exploitatieuitgaven en de investeringen te bekostigen.

Onder inkomsten uit exploitatie verstaan we onder meer de ontvangsten uit de dagelijkse werking, subsidies, belastingen, winstaandelen en het gemeentefonds. Onder exploitatie-uitgaven vallen vooral personeelskosten, goederen en diensten, schulduitgaven en de bijdragen die de gemeente levert in de werkingskosten van politieen brandweerzone, Stadsregio, enzovoort.

Personeelskosten

Het aantal personeelsleden, uitgedrukt in voltijds equivalenten, bedroeg 228,54. De totale personeelskost in 2016 bedroeg 12 614 793 euro. Dat is een stijging van bijna 200 000 euro. We zien bijgevolg een daling van het aantal betaalde VTE , maar een stijging van de kosten. Dat komt door de indexaanpassing van juli 2016, individuele anciënniteitsverhogingen en een algemene tendens tot opwaardering van het bestaande personeelskader. Uit de grafiek blijkt dat het personeelsbestand onder controle gehouden wordt. Ook voor de lokale overheden geldt dat de omgeving waarin we werken aan een snel tempo evolueert en complexer wordt. Daardoor ontstaat de behoefte het personeelskader stelselmatig op te waarderen.

Werkingskosten:

Bij de werkingskosten zien we een stijging van ca. 250 000 euro of 3,2 %. De kosten liggen nog wel onder het niveau van 2013. Bij het OCMW en het AGB zien we een daling van de werkingskosten, bij de gemeente een stijging. Hier speelt een veelvoud aan factoren, zoals bijvoorbeeld:

  • de stijging van de kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil met 50 000 euro
  • de stijgende kosten van het gemeentelijk onderwijs met 46 000 euro
  • een stijging van onderhoudskosten van gebouwen bij de gemeente om de administratieve dienstverlening te verbeteren (zoals het afleveren van identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen,…), kunst- en cultuurbeleid, toerisme, enzovoort.

Tegenover deze stijgingen staat echter een doorgedreven optimalisatieprogramma waardoor de stijging van de kosten voor een groot gedeelte gecompenseerd wordt. Als we kijken naar de globale exploitatieuitgaven, zien we dat bijna de helft gaat naar personeelsuitgaven, 30 % naar goederen en diensten en 10 % gaat specifiek naar ‘veiligheid’ (politie- en brandweerzone), 3 % overige toegekende subsidies en nog slechts 7 % schulduitgaven (interest en aflossingen).

De schulden van de gemeente Beerse

Ook in 2016 heeft Beerse haar schulden verder afgebouwd. De globale openstaande schuld bedroeg in 2012 nog 24,04 miljoen euro, op het einde van 2016 werd dat afgebouwd tot 16,92 miljoen. In de loop van 2016 is 1 230 597 euro schuld afgelost. Daardoor dalen de jaarlijkse uitgaven voor aflossingen en intresten en ontstaat er ruimte voor andere (investerings)uitgaven.

De ontvangsten uit de algemene werking kenden ook in 2016 een positief verloop. Toch blijft naar de volgende jaren ook daar voorzichtigheid belangrijk, vooral wat betreft de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, het gemeentefonds en de te ontvangen subsidies.

Daar hebben de besparingen en hervormingen op Vlaams- en Federaal niveau een belangrijke weerslag op de inkomsten van OCMW, gemeente en AGB. Als we de globale exploitatie ontvangsten verminderen met de exploitatie uitgaven en de aflossingen van de leningen hebben we een positief saldo op 2016 van 4 000 000 euro.

“Conclusie: De financiën van Beerse zijn gezond”. Aldus Hans Woestenborghs, schepen van Financiën voor BEERSEplus “Dat blijkt uit de verschillende invalshoeken van waaruit je naar de cijfers kan kijken: het resultaat op kasbasis, de autofinancieringsmarge, de periodieke leningsuitgaven, het overschot op het eigen dienstjaar, de evolutie van de reserves, de controle op de uitgaven. Uit al die indicatoren blijkt een structureel evenwicht. Dat is elk jaar opnieuw noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in gemeente, OCMW en AGB.”

Bron van deze teksten en cijfers: de extra katern van de  gemeentelijke nieuwsbrief editie 257 september 2017

Share this Post: