Dossier ontsluiting Beerse

By jeroen|september 17, 2018|Geen categorie, wijblijvenbruggenbouwen|

Het weren van het zware vrachtverkeer uit de woonkernen van Beerse is een BEERSEplus belofte waaraan al enkele jaren zeer hard wordt gewerkt. We ijveren voor een goede oplossing waarbij de vele vrachtwagen van en naar de fabrieken langs het kanaal niet meer door heel Beerse rijden op wegen die daar niet voor geschikt zijn.

Voor een goede ontsluiting van de kanaalzone is een masterplan opgemaakt dat we in verschillende stappen de volgende jaren zullen uitrollen;

Aan dit dossier wordt al jaren hard gewerkt, door schepen Stefan Poortmans, in eerste instantie vooral achter de schermen. Er werden verschillende studies uitgevoerd en met de betrokken partners (zowel de bedrijven, als overheidsinstanties (Vlaams en provinciaal)) werd de dialoog aangegaan. Om zo optimaal mogelijk in te zetten op veiligheid, leefbaarheid, natuurbehoud en financiële kost, wordt er zorgvuldig gewikt en gewogen. Op dit moment is er een finaal traject vastgelegd met alle partners, waardoor de aanvraag van een RUP (bouwvergunning) nog eind 2018 zal plaats vinden.

Omdat er verschillende overheden betrokken zijn bij dit project, is het van groot belang om efficiënte gezamenlijke aanpak op te zetten. Ook onze gouverneur Cathy Berx verleent haar volledige steun. Met vereende krachten wordt er dus hard gewerkt om dit masterplan in goede en duurzame banen te leiden. De gouverneur heeft tevens een rol als voorzitter van de validatiegroep “ontsluiting kanaalzone”.In de validatie groep zitten alle beslissingsnemers van alle betrokken partijen (de betrokken bedrijven, Vlaamse departementen, gemeente Beerse, VOKA,..)

Bij al deze werken die structureel noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de veiligheid binnen onze dorps – en woonkernen, houden we ook zeker rekening met onze natuur.

Op de nieuwe vaste brug zal een faunapassage gemaakt worden om de natuurgebieden aan biede zijden van het kanaal met elkaar te verbinden. Er worden ook amfibieëntunnels en vleermuizenbunkers gebouwd. Voor de diepteloop, die deels lang de nieuwe weg ligt, zal er een sanering plaats vinden.

De nieuwe ontsluitingsweg tussen de Rijkevorselseweg en de Antwerpseweg werd reeds eerder vastgelegd.

De bestaande weg ten Noorden van het kanaal, die nu vooral door Wienerberger gebruikt wordt als aanvoerroute voor klei, zal heringericht worden. Over het kanaal komt een nieuwe hoge brug tussen Campine en Wienerbergen en aan de Zuidkant zal een nieuwe weg komen langs Metallo. Deze weg zal dan overgaan in de Nieuwe Dreef, die ook opnieuw zal ingericht worden. Hier wordt zeker een vrijliggend fietspad voorzien en alle bestaande kruispunten zullen grondig bestuurd en aangepast worden. Op het kruispunt met de Antwerpse steenweg zullen er verkeerslichten geplaatst worden

De paarse lijnen geven het traject aan van de nieuwe ontsluitingsweg en de nieuwe oeververbinding – brug. Met aansluiting op de nieuwe Dreef

De Rijkevorselseweg en de Polendam

Beide wegen zijn in slechte staat, we willen bekijken of het mogelijk is deze wegen te asfalteren. hierbij zal er ook zeker rekening worden gehouden met de fietspaden. Indien technisch en financieel mogelijk zullen deze werken de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden

De heraanleg van de Polendam en de Rijkevorselseweg met bijhorende fietspaden behoren ook tot het masterplan. Dit traject is met een paarse lijn aangeduid met enkele foto’s van de huidige situatie op de Polendam

Brug 6 zal veiliger gemaakt worden voor de zwakke weggebruiker.

De Vlaamse regering voorziet hiervoor in 2019 een budget van €400.000. De werken aan de brug kunnen dan ook aansluiten bij de heraanleg van de Schrandierstraat en de Kappelstraat die nu reeds gepland is.

Steenbakkersdam wordt volledig heringericht tussen Brug 4 en de grens met Turnhout met aanleg van een kwalitatief fietspad.

De slechte staat aan de Steenbakkersdam, tussen brug 4 en de grens met Turnhout zal ook in een latere fase binnen het project van de Westrand aangepakt worden. Waarbij er zal bekeken worden of de gemeente Beerse langs de zuid of noord zijde een kwalitatief fietspad kan voorzien.

Zone van de heraanleg van de Steenbakkersdam waar we op termijn ook de slechte staat van het wegdek willen aanpakken. Dit traject is met een paarse lijn aangeduid met enkele foto’s van de huidige situatie op de Steenbakkersdam.

Share this Post: